UVJETI

UVJETI POSLOVANJA

1. Odobrenje propisa
Tvrtka DIM ima privremenu dozvolu za privremeni radni odnos koju je nedavno izdala Regionalna uprava Nürnberga pri Federalnom zavodu za zapošljavanje.

2. Pravni status zaposlenika tvrtke DIM
Sklapanjem privremenog ugovora o radu ne uspostavljaju se ugovorni odnosi između zaposlenika tvrtke DIM i kupca. Za vrijeme obavljanja posla zaposlenici tvrtke DIM podliježu uputstvima za rad kupca i rade pod njegovim nadzorom i vodstvom. Dužni ste čuvati povjerljivost. Ovo se odnosi na sva povjerljiva ili povjerljiva poslovna pitanja o kojima saznate tijekom svog rada.

3. Odabir zaposlenika tvrtke DIM
Tvrtka DIM kupcu pruža pažljivo odabrane zaposlenike tvrtke DIM koji su provjereni na željenu profesionalnu kvalifikaciju. U slučaju opravdanih pritužbi, koje kupac prijavi u prvih šest sati nakon početka rada zaposlenika tvrtke DIM, neće se naplaćivati ​​do šest radnih sati. DIM Company može zamijeniti zaposlenike tvrtke DIM za druge, podjednako pogodne zaposlenike tvrtke DIM za vrijeme trajne uporabe, pod uvjetom da to ne krši kupčeve legitimne interese.

4. Upotreba zaposlenika tvrtke DIM i štrajk
Kupac koristi samo zaposlenike tvrtke DIM na lokaciji i za aktivnosti koje su dogovorene u ugovoru o privremenom radu. Omogućuje samo zaposlenicima tvrtke DIM da koriste ili upravljaju odgovarajućom radnom opremom ili strojevima. Promjene u trajanju, radnom vremenu i radnim aktivnostima mogu se dogovoriti samo između tvrtke DIM i klijenta
biti. Pored toga, kupac ne koristi zaposlenike tvrtke DIM za prijevoz novca ili za prikupljanje gotovine i u tom pogledu DIM Company izričito oslobađa svih potraživanja.

Kupac zaposlenicima tvrtke DIM ne isplaćuje nikakve iznose novca, uključujući plaće ili predujmove putnih troškova.
Kupac odmah obavještava DIM Company o planiranim industrijskim akcijama koje izravno utječu na njegovo poslovanje. Ako je kupac zahvaćen zakonitim industrijskim sporom, zaposlenici koji su raspoređeni bit će oduzeti, osim ako se raspoređivanje mora provesti u sklopu hitne službe dogovorene za kupca, a zaposlenik pristane na operaciju.

5. Opće obveze tvrtke DIM
Tvrtka DIM posvećena je ispunjavanju svih obveza poslodavaca.

6. Opće obveze kupca
Kod korištenja zaposlenika tvrtke DIM, kupac poštuje zakonske odredbe zakona o zaštiti na radu (posebno radno vrijeme i zaštitu na radu).
Kupac će se pobrinuti za svako potrebno službeno odobrenje prekovremenog i nedjeljnog rada. Pored toga, kupac DIM Company odmah obavještava o izuzetnim razlozima za dodatni posao.

7. Povjerljivost i zaštita podataka
Ugovorne strane se obvezuju čuvati poslovne i poslovne tajne koje su im postale poznate tijekom suradnje, posebno sadržaj i uvjete ugovora, kao i poslovna pitanja označena kao povjerljiva, te ih čuvati u tajnosti od trećih strana. Strane se međusobno obvezuju da će poštivati ​​zakonske odredbe o zaštiti podataka, posebno članak 5. Federalnog zakona o zaštiti podataka i osigurati njihovo poštivanje. Gore navedene obveze i dalje postoje nakon završetka suradnje.

8. Naknada zaposlenika i socijalna davanja
Za zaposlenike tvrtke DIM, one s iGZ – Interesnim udruženjem njemačkih tvrtki za privremeno zapošljavanje e. V. je zaključio industrijske kolektivne ugovore, kao i industrijske naknade za privremene radnike i razne sporazume s poduzećima.

9. Tarife i posebna prava raskida
Kako bi primijenio naknadu za tarifnu industriju za privremene radnike koji se primjenjuju na određenu industriju, kupac će obavijestiti tvrtku DIM kojoj industriji dodijeljeno društvo pripada i jesu li ili koji kolektivni ugovori ili ugovori poduzeća koji favoriziraju privremene radnike primjenjivi u tvrtki za dodjelu. Kupac mora dokazati kompaniji DIM redovite plaće po satu usporedivog zaposlenika u kupčevom poduzeću. Kupac je odgovoran za točnost podataka. Ako postoje promjene u industrijskoj pripadnosti, primjenjivim kolektivnim ugovorima ili privremenim ugovorima koji favoriziraju privremene radnike, kupac će o tome izvijestiti DIM Company.

Tvrtka DIM ima pravo povećati tarife za kupce po svom razumnom nahođenju. Ovo se primjenjuje ako naknada koju će DIM Društvo isplatiti predate ili predate zaposlenicima tvrtke DIM povećava se nakon zaključenja ugovora o zapošljavanju zaposlenika zbog zakonskih (uključujući niže plaće) ili tarifnih odredbi ili drugih obveza, ili DIM Company to sazna nakon što je ugovor sklopljen. Tvrtka DIM kupca će obavijestiti o svim potrebnim povećanjima tarifa.

Povećanje će stupiti na snagu 2 tjedna nakon što kupac primi obavijest. Kupac ima pravo raskinuti ugovor u roku od dva tjedna nakon primitka obavijesti o datumu povećanja tarife.
Tvrtka DIM ima posebno pravo raskida s otkaznim rokom od 2 tjedna do kraja mjeseca ako prilagođene tarife nisu plaćene.

10. Vrijeme praćenja 
Radne sate zaposlenika tvrtke DIM evidentira se elektronički i korisnik mora biti dostupan DIM-u najkasnije do 3. radnog dana sljedećeg mjeseca.

Kupac ima provedene sate i prava na bonuse za rad na tjednoj osnovi od strane ovlaštenog predstavnika, a potvrđuje se potpisom i pečatom tvrtke. Ako se ne mogu predočiti satni zapisi ovlaštenom predstavniku kupca na mjestu korištenja za potpis, DIM Company ima pravo fakturirati sate koje je zaposlenik tvrtke DIM zabilježio za kupca.

11. Satnica i naplata
Ako nije drugačije dogovoreno, dogovorena satnica uključuje sve troškove, uključujući naknade, cijene smještaja i smještaja, ovisno o lokaciji. Kupac je dužan odmah unaprijed obavijestiti DIM Društvo o planiranim promjenama mjesta korištenja i organiziranim poslovnim putovanjima.
Poslovna putovanja naplaćuju se kupcu prema stvarnim troškovima.
Svi iznosi koje kupac treba platiti DIM-ovoj tvrtki su bez PDV-a. Ako nije drugačije dogovoreno, iznos fakture treba platiti u roku od 7 dana od datuma fakture. Naplata se obavlja mjesečno na temelju dokumentiranog radnog vremena. Satnica ugovorena u ugovoru o privremenom radu je presudna za proračun.
Ako se plaćanje ne izvrši na vrijeme, kupac je zadržan čak i bez podsjetnika. Odlučujući faktor je primanje plaćanja od strane tvrtke DIM.
Ako kupac ima dugovanja s nama s bilo kakvim obvezama plaćanja, sva postojeća potraživanja dospijevaju odmah.

12. Uvjeti isporuke i plaćanja
Naši uvjeti isporuke i plaćanja, s kojima se naš kupac slaže prilikom narudžbe, primjenjuju se isključivo, a također i za buduće poslovanje, čak i ako se na njih ne navodi izričita referenca, ali ih je kupac primio na narudžbi koju smo mi potvrdili. Ako je narudžba postavljena drugačije od naših uvjeta isporuke i plaćanja, tada vrijede samo naši uvjeti isporuke i plaćanja, čak i ako ne ulažemo prigovor. Odstupanja se primjenjuju samo ako smo ih izričito prepoznali u pisanom obliku.
Imamo pravo dodijeliti potraživanja iz naših poslovnih odnosa.
Sva plaćanja moraju se izvršiti kompaniji VR FACTOREM GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 30 – 34, 65760 Eschborn, kojoj smo dodijelili svoja trenutna i buduća potraživanja iz našeg poslovnog odnosa. Također smo prenijeli svoj rezervirani objekt na VR FACTOREM GmbH.

13. Odgovornost
Osim ispunjavanja ugovornih obveza u vezi sa zaposlenima, DIM Company je odgovoran samo za pravilan odabir u pogledu ugovorno dogovorenih aktivnosti. Odgovornost za nepažnju odabira ograničena je na štetu nastalu namjernim ili grubo nepažnjom kršenja obveze odabira. Iznos odgovornosti za svu nastalu štetu je do maksimalno 3.000.